Select a show

Movie Name Screen Show Time Date
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Thursday, January 24, 2019 ( TODAY )
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Thursday, January 24, 2019 ( TODAY )
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Friday, January 25, 2019 ( TOMORROW )
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Friday, January 25, 2019 ( TOMORROW )
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Friday, January 25, 2019 ( TOMORROW )
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Friday, January 25, 2019 ( TOMORROW )
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Saturday, January 26, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Saturday, January 26, 2019
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Saturday, January 26, 2019
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Saturday, January 26, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Sunday, January 27, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Sunday, January 27, 2019
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Sunday, January 27, 2019
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Sunday, January 27, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Monday, January 28, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Monday, January 28, 2019
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Monday, January 28, 2019
Njan Prakashan Njan Prakashan Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Monday, January 28, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Tuesday, January 29, 2019
K.G.F: Chapter 1 (Mal) K.G.F: Chapter 1 (Mal) Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Tuesday, January 29, 2019